اغثنا
۲۷ام آبان، ۱۳۹۶

تو سفره بازی ، و پر از لقمه ی عشقی

اغثنا