فیلتر
۳۱ام فروردین، ۱۳۹۶

پنجره های دو جداره

فیلتر
مزاج شهر، مخدوش است..
۳۱ام فروردین، ۱۳۹۶

نباشی آینه تصویرهای مبهمی دارد

مزاج شهر، مخدوش است..
پژواک
۱۷ام فروردین، ۱۳۹۶

اندوهناکی ات را

پژواک
عمود پرواز
۱۷ام فروردین، ۱۳۹۶

چشم های تبعیدی مرا

عمود پرواز
مثل لک لک ها
۱۷ام فروردین، ۱۳۹۶

روی دودکش های گرم خانه ها

مثل لک لک ها