اندر حکایت خاطر خواهی
۱۲ام اسفند، ۱۳۹۵

روی هم رفته دلم جلد نگاهت شده است

اندر حکایت خاطر خواهی
چشمک چشمت
۱۲ام اسفند، ۱۳۹۵

‌از آن بالا بلندی باز چشمک می زند چشمت

چشمک چشمت
تنها.ترین.
۴ام اسفند، ۱۳۹۵

من از آوندها هم التماس آب خواهم کرد

تنها.ترین.