گر گرفته ی کبریت احمر
۸ام بهمن، ۱۳۹۴

آغوش باز کرد و مرا برد در برش

گر گرفته ی کبریت احمر