به شوق شما
۲۸ام آذر، ۱۳۹۴

کنار چشم من هر روز قد کشید غمت

به شوق شما