بق بقو
۱۱ام مرداد، ۱۳۹۴

دست های خالی ام در ماسه هایت می سراید

بق بقو
عهد را یاد آر
۹ام مرداد، ۱۳۹۴

چشم ها پارو زنان قد می کشد تا انتهایت

عهد را یاد آر