مشق باران
۱۲ام اردیبهشت، ۱۳۹۴

لرزش خط های باران روی گل ، پروانه کاشت

مشق باران
تنها تو بیستی!
۵ام اردیبهشت، ۱۳۹۴

لکنت گرفته قافیه وقتی که نیستی

تنها تو بیستی!