اغثنا
۲۷ام آبان، ۱۳۹۶

تو سفره بازی ، و پر از لقمه ی عشقی

اغثنا
فیلتر
۳۱ام فروردین، ۱۳۹۶

پنجره های دو جداره

فیلتر
مزاج شهر، مخدوش است..
۳۱ام فروردین، ۱۳۹۶

نباشی آینه تصویرهای مبهمی دارد

مزاج شهر، مخدوش است..
پژواک
۱۷ام فروردین، ۱۳۹۶

اندوهناکی ات را

پژواک
مثل لک لک ها
۱۷ام فروردین، ۱۳۹۶

روی دودکش های گرم خانه ها

مثل لک لک ها
تنها.ترین.
۴ام اسفند، ۱۳۹۵

من از آوندها هم التماس آب خواهم کرد

تنها.ترین.
تاریخ باستان
ادیان و مذاهب
تصاویر باستان